MONSTERRIDE:StetsonLawrenceposts91pointsonChocolateThunder